tisdag 16 december 2014

Grundlagsvidrigt

Jag har under en längre tid funderat över det här med att vi nu har SD inte bara i riksdagen som tredje största parti, men även en SD-politiker som talman (vice, men har ju redan hoppat in). Kan detta verkligen gå i linje med våra grundlagar? Med tanke på hur uttalat rasistiska partiet är, så undrar jag hur de överhuvudtaget har kunnat få bilda ett röstbart parti? Allt de står för går ju rakt emot vår grundlag som säger att makten ska ha respekt för alla människors lika värde. Så jag började läsa igenom våra grundlagar och sedär, redan i första kapitlets andra paragraf stöter vi på det som gör att SD inte ens borde kunna bilda ett parti som dessutom får mandat till riksdagen. Se extra noga på den understrukna texten och låt det sjunka in, grundlag gott folk, grundlag:


2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).


Inte nog med detta, det är talmannen som utser statsministern. Förstår ni vad det betyder? Det betyder att vår nästa statsminister kommer heta Jimmie Åkesson. Vill vi verkligen ha en Jimmie på den posten?

Uppdatering: Tydligen får vem som helst starta ett politiskt parti. Inget krav ställs på ett innehåll på så sätt som krävs av exempelvis folk som vill starta bolag. Alltså har inget olagligt skett där, inget manipulativt med partibeteckning el.dyl. Kvarstår frågan om vår demokratiska grund. Där borde sammanslutningen SD falla på eget grepp.

Inga kommentarer: